شعبه کاخ نیاوران

شمال کاخ نیاوران ابتدای خیابان نصیرآبادی ، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی سالن ورزشی کاخ نیاوران