شعبه اول

شمال کاخ نیاوران ابتدای خیابان نصیرآبادی ، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی سالن ورزشی کاخ نیاوران

شعبه دوم

خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، جنب اداره آموزش و پرورش، سالن ورزشی شهدای هفتم تیر