آرشیو دسته بندی: بدون دسته بندی

بازیکنان (کودکان) چگونه و با چه کسی مسافرت خواهند کرد؟

بازیکنان چگونه و با چجه کسانی مسافرت خواهند کرد

  بازیکنان (کودکان) چطور و با چه کسی مسافرت خواهند کرد؟     چطور و با چه کسی مسافرت خواهند کرد؟ اگر شب می مانند کجا و چه وقت غذا می خورند و می خوابند؟ آیا شماره تلفن برای تماس در مواقع اضطراری وجود دارد یا نه ؟ تجربه می گوید که اگر شما به […]