مقطع و رشته تحصیلی: لیسانس فیزیولوژی ورزشی

سمت : مربی

شهر : تهران

پست الکترونیک :